Bertfelt har implementerat ett ledningssystem för kvalitet ISO 9001 samt miljö ISO 14001. Detta system blev certifierat av ackrediterat certifieringsinstitut i slutet av 2015.

Kvalitetspolicy

Bertfelt Teknik AB:s verksamhet ska inge förtroende för oss som en professionell leverantör av konstantflödesventiler.

Vår styrka är vårt produktsortiment, vår produktkännedom och vår service.
Vi tillhandahåller produkter i rätt tid, på rätt plats och med utlovad service.
All verksamhet sker enligt tillämpliga lagar och föreskrifter.
Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Bertfelt Teknik AB miljöpolicy bygger på identifierade miljöaspekter knutna till vår verksamhet och de produkter vi tillhandahåller till kund.

Vi ska i all vår verksamhet sträva efter att medverka till ett hållbart samhälle.
Vi tillhandahåller produkter med beaktande av miljöaspekter.
Vi källsorterar avfall och håller en hög återvinningsgrad.
Vi ställer krav på våra samarbetspartners på att ha ett eget miljöarbete.
Vi beaktar tillämpliga lagar och föreskrifter.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.